English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nová vyhláška o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

27. jún 2018

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznamuje, že dňa 27. júna 2018 bola v zbierke zákonov zverejnená nová vyhláška č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby (ďalej len „nová vyhláška“), ktorá nahrádza doterajšiu vyhlášku úradu č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov a vyhlášku úradu č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení.

Nová vyhláška nadobúda účinnosť od 1. júla 2018 a je možné ju nájsť na portáli Slov-Lex tu.