English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Informácia o podpísaní Akčného plánu medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Úradom pre normalizáciu Indie v Dillí

28. september 2017

Dňa 26. septembra sa v indickom Dillí uskutočnilo v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení  v oblasti normalizácie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a Úradom pre normalizáciu Indie (ďalej len „BIS“) podpísanie Akčného plánu spolupráce medzi ÚNMS SR a BIS.

Za slovenskú stranu - akčný plán v zastúpení ÚNMS SR podpísal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. Za indickú stranu - akčný plán podpísala generálna riaditeľka BIS v Dillí Ms Surina RAJAN.

Podpísaním Akčného plánu sa vytvára priestor pre ďalší rozvoj spolupráce, pričom dôraz je kladený na výmenu informácií a vzájomnú pomoc pri výmene skúseností a odborných materiálov v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody medzi slovenskou a indickou stranou.

Touto iniciatívou sa napĺňa strategické partnerstvo medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) a Indiou. Zlaďovanie oblasti technickej normalizácie v priemyselnej výrobe, certifikácie výrobkov, kontroly kvality a patentové právo je totiž súčasťou rokovaní o budúcej Zmluve o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.

Ako to v závere pracovnej návštevy v indickom Dillí uviedol  štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky L. Parízek „Slovenská republika ako členský štát EÚ má záujem, aby komunikácia na úrovni expertov bola profesionálna a aby sme sa podieľali našimi skúsenosťami na harmonizácii medzinárodnej legislatívy“.


Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek s mimoriadnym a splnomocnený veľvyslancom SR v Indii  Žigmundom Bertókom a generálnou riaditeľkou BIS Surina RAJAN s ostatnými predstaviteľmi v BIS v Dillí.

Bližšie informácie o podpise Akčného plánu nájdete TU.