English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo - výzva na zasielanie nominácií

9. marec 2017

Podmienky udeľovania:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) plánuje uskutočniť Deň skúšobníctva 2017 spojený s odovzdávaním Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo a odborným seminárom, dňa 25. apríla 2017 v priestoroch úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo bude udelená predsedom ÚNMS SR.

Táto cena je pomenovaná po uhorskom polytechnikovi a vynálezcovi Johannovi Wolfgangovi Kempelenovi (1734 – 1804), ktorá sa udeľuje ako „Cena Wolfganga Kempelena za skúšobníctvo“. Johann Wolfgang Kempelen bol uhorský polytechnik a vynálezca nemeckej národnosti. Narodil sa 23. januára v Bratislave. Študoval filozofiu a právo v Bratislave, Győri, vo Viedni a v Ríme. Osobnostné kvality a znalosť šiestich rečí (nemčina, maďarčina, latinčina, francúzština, angličtina a taliančina) ho predurčili, aby zastával významné funkcie. Preložil Codex Theresianus Márie Terézie z latinčiny do nemčiny a cisárovná ho zamestnala na cisárskom dvore. Bol tajomníkom, neskôr radcom Dvornej komory. Ako dvadsaťpäťročného ho Mária Terézia menovala riaditeľom soľných baní v celom Uhorsku. V roku 1770 bol povýšený na Rytiera rádu Sv. Štefana a 9. decembra 1775 sa stal barónom s právom užívať prídomok de Pázmánd. Vrcholom jeho úradníckej kariéry bolo menovanie za dvorného radcu Zjednotenej uhorsko-sedmohradskej dvornej kancelárie v rokoch 1786 - 1798. V Benátkach viedol boj proti zbojníckym bandám a dohliadal na osídľovanie tohto územia, v 80-tych rokoch vykonával dozor nad rekonštrukciou Budínskeho hradu i nad stavbou mestského divadla. V roku 1789 sa stal členom viedenskej Akadémie výtvarných umení, pretože bol nadaným maliarom a rytcom. Najväčšiu slávu priniesli J. W. Kempelenovi mechanizmy a zariadenia. So svojím šachovým automatom porážal aj zdatných šachistov a však za jeho najvýznamnejší vynález sa dnes pokladá hovoriaci stroj. V tieni týchto objavov čiastočne zostali vynálezy významné pre prax: prototyp umelých končatín a špeciálny písací stroj pre slepcov. V staršom veku sa usadil v kúrii v Hubiciach, ktorú dal postaviť jeho otec Engelbert. Zomrel vo viedenskom predmestí Alservorstadt a pochovali ho na cintoríne na predmestí Währing.

Cieľom Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo je oceniť významný prínos osoby alebo pracovného kolektívu, ktorý prispel k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody v Slovenskej republike.

Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo sa udeľuje najmä za:

  1. významné technické riešenia v oblasti prístrojového zabezpečenia a metód skúšania,
  2. významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených s posudzovaním zhody a certifikáciou,
  3. rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
  4. prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,
  5. osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,
  6. celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.

Cenu J. W. Kempelena za skúšobníctvo môže získať jednotlivec alebo kolektív aktívne pôsobiaci v oblasti skúšobníctva.

Návrh na udelenie Ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo môže podať jednotlivec, kolektív alebo organizácia, ktorá aktívne pôsobí na území Slovenskej republiky. Návrh spolu so zdôvodnením je potrebné zaslať do 31. marca 2017 na e-mailovú adresu monika.laurovicova@normoff.gov.sk alebo na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

Bez predloženia pracovného životopisu nominovaného, v prípade kolektívu stručnej histórie, nebude návrh zaradený na posúdenie.

Tlačivo návrhu na udelenie ceny J. W. Kempelena za skúšobníctvo za rok 2016 (DOCX, 20,7 kB)