English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

2. ročník súťaže Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy

15. november 2017

Dňa 7. novembra 2017, počas odborného seminára, ktorý organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, sa zároveň uskutočnilo aj slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom druhého ročníka súťaže s názvom „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy”.

Cieľom v poradí už druhého ročníka súťaže bolo oceniť najlepších autorov bakalárskych/diplomových/dizertačných prác obhájených v akademickom roku 2015/2016 a 2016/2017, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike ako aj jej prínosoch pre spoločnosť.

Zapojiť sa do súťaže bolo možné v rámci dvoch kategórii, a to najlepšia bakalárska/diplomová práca a najlepšia dizertačná práca.

Do kategórie najlepšia bakalárska práca/diplomová práca (autorstvo - absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia) sa zapojili:

  • Bc. Marek Janok z fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii z Technickej univerzity v Košiciach s bakalárskou prácou na tému Hodnotenie spôsobilosti procesu výroby korunkových uzáverov
  • Bc. Dominik Kyjak z katedry elektrotechniky a mechaniky, fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach s bakalárskou prácu na tému Normalizácia v elektrotechnických strojoch, pohonoch a prístrojoch
  • Bc. Jana Šatníková z fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii z Technickej univerzity v Košiciach s bakalárskou prácou na tému Návrh príručky kvality
  • Bc. Monika Víteková z fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii z Technickej univerzity v Košiciach s bakalárskou prácou na tému Návrh hodnotenia procesu výroby odliatkov na báze štatistickej regulácie
  • Ing. Miroslava Ivanová z fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii z Technickej univerzity v Košiciach s diplomovou prácou na tému Návrh zavedenia spoločenskej zodpovednosti do integrovaného manažerského systému Dopravného podniku mesta Košice
  • Mgr. Ivana Vaškorová zo Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici s diplomovou prácou na tému Význam environmentálnej komunikácie a jej uplatňovanie v podnikateľskom sektore vo väzbe na certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva
  • Ing. Milada Rabatinová z fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii z Technickej univerzity v Košiciach s diplomovou prácou na tému Tvorba postupu zavedenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti Eurocast Košice, s.r.o.
  • Ing. Adam Repel zo stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s diplomovou prácou na tému Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Hodnotiaca komisia to tento rok pri rozhodovaní nemala jednoduché, a preto by chcela touto cestou poďakovať a zároveň vyzdvihnúť práce všetkých zapojených súťažiacich za ich kvalitne spracované záverečné práce. Spomedzi všetkých súťažiacich sa hodnotiaca komisia rozhodla udeliť najvyšší počet bodov diplomovej práci Ing. Adama Repela, absolventa Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s názvom Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov (PDF, 4,6 MB). Pri vypracovávaní práce, a teda pri návrhu kanalizačnej siete výherca súťaže využil viaceré technické normy, ktoré súvisia nie len s návrhom, ale taktiež s realizáciou a prevádzkou stokových sietí. Súťažiaci najviac využíval normu STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov, ktorá uvádza vzorce a postupy na výpočet dimenzačných prietokov ale taktiež spôsoby návrhu kanalizačnej siete. Pri vypracovávaní výkresových príloh využíval normu STN 01 3463 Výkresy inžinierskych sietí, výkresy kanalizácie.

V kategórii najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia) neboli Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky doručené žiadne práce.