English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

2. ročník súťaže "Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy"

17. júl 2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje druhý ročník súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.

Poslaním súťaže je umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky v oblasti technickej normalizácie na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.

Cieľom súťaže je oceniť najlepších autorov bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce obhájené v akademickom roku 2015/2016 a 2016/2017, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Súťaží sa v dvoch kategóriách:

  • najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia)
  • najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia)
PODMIENKY SÚŤAŽE
  • Do súťaže môžu byť zaradené v rámci jednotlivých kategórií práce týkajúce sa všetkých oblastí spoločnosti, ktoré sa v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou technickej normalizácie a používania noriem.
  • Do súťaže môžu byť prihlásené bakalárske/diplomové/dizertačné práce registrované v Centrálnom registri záverečných prác obhájené v akademickom roku 2015/2016 alebo 2016/2017.
  • Do súťaže môžu byť zaradené vybrané bakalárske/diplomové/dizertačné práce zaslané vyhlasovateľovi súťaže autorom bakalárskej/diplomovej práce, vedúcim bakalárskej/diplomovej práce, autorom dizertačnej práce alebo jeho školiteľom.
  • Prihlásená práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku.
  • Prihlášku je potrebné zaslať spolu s bakalárskou/diplomovou/dizertačnou prácou (poprípade s posudkami vedúceho práce a oponentov).
  • Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže v oboch kategóriách je stanovený do 31. 08. 2017.

Hodnotenie práce budú vykonávať členovia hodnotiteľskej komisie zloženej zo zamestnancov ÚNMS SR. Hodnotiteľská komisia bude hodnotiť nadväznosť práce na technické normy, vedecký, praktický a spoločenský prínos práce pre oblasť technickej normalizácie, odbornú kvalitu práce a využiteľnosť práce pre prax v danej oblasti.

Víťazi súťaže budú ocenení získaním možnosti sprístupnenia jednej triedy noriem podľa vlastného výberu prostredníctvom služby STN-online a finančnou odmenou vo výške 300 eur.

Výsledky súťaže budú uverejnené aj na internetovej stránke úradu. Ocenenia víťazom súťaže budú odovzdávané počas seminára konaného pri príležitosti Svetového dňa normalizácie.

PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE

Ak spĺňate všetky podmienky súťaže, pošlite nám vyplnenú prihlášku spolu s elektronickou verziou práce emailom na otn@normoff.gov.sk

Prihlášku do súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“ nájdte tu (RTF, 960,0 kB).