English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

CAF centrum organizuje školenie "Model CAF a jeho využitie v stredných školách"

15. február 2019
Zástupcov stredných škôl pozývame na školenie „Model CAF a jeho využitie v stredných školách“ Pre všetkých riaditeľov a zamestnancov stredných škôl, ktorí majú záujem uplatňovať moderné manažérske nástroje organizuje CAF centrum...

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

8. február 2019
Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ...

Príprava materiálu Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky

6. február 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 6. februára 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subj...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY - VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

5. február 2019
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do národného projektu Zavádzanie a p...

CAF centrum organizuje školenie "Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy"

30. január 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje v dňoch 19. - 20. marca 2019 v ÚNMS SR školenie „Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávy“. Cieľovou skupinou...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »