English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Súťaž TOP manažéri kvality roka 2013

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej „ÚNMS SR") ako koordinátor štátnej politiky kvality každoročne v mesiaci jún vyhlasuje súťaže Top manažéri kvality (ďalej „súťaž").

Súťaž je reprezentáciou moderných metód manažérstva, ich vývoja a trendov a oceňuje manažérov kvality za osobný podiel v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách, čím prispievajú k rozvoju nielen vlastnej organizácie, v ktorej pôsobia, ale aj k rozvoju našej ekonomiky.

Poslaním súťaže je posilniť tradíciu hodnotenia a oceňovania významných predstaviteľov manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Cieľom súťaže je:

 • oceniť osobný podiel manažérov kvality v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojej organizácii,
 • zviditeľniť výsledky práce manažérov kvality a poukázať na ich význam pri rozvoji vlastnej organizácie,
 • prejaviť uznanie a podporiť manažérov kvality pri kvalitnom plnení pracovných úloh,
 • oboznámiť verejnosť s významnými osobnosťami z oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike.

Organizácie súkromného a verejného sektora majú možnosť nominovať do súťaže:

 • manažérov kvality,
 • zmocnencov pre kvalitu,
 • špecialistov kvality,
 • garantov/metodikov modelu výnimočnosti EFQM,
 • garantov/metodikov modelu CAF,
 • osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie a to zaslaním prihlášky a súťažnej dokumentácie na adresu ÚNMS SR.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v nasledujúcich kategóriách:

 • Kategória A) Top manažér kvality daného roka – súkromný sektor
 • Kategória B) Top manažér kvality daného roka – sektor verejnej správy

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality", ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu počas Európskeho týždňa kvality v novembri daného roka.

Ďalšie informácie k súťaži poskytne útvar kvality:
tel: 02/ 57 485 121; 02/ 57 485 315
fax: 02/ 52 491 713
email: kvalita@normoff.gov.sk

Na stiahnutie:
Pravidlá súťaže (PDF, 5,2 MB)
Štatút súťaže (PDF, 1,3 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 11. 2013