English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Plynomery

Je z pohľadu ÚNMS SR v poriadku, že spotreba zemného plynu sa fakturuje v jednotkách energie (kWh) a nie v jednotkách objemu (m3)?

ÚNMS SR sa pri svojich činnostiach riadi najmä zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológií“).

V § 8 zákona o metrológii  je ustanovené, že pri meraniach súvisiacich s platbami sa musí použiť určené meradlo, v tomto konkrétnom prípade plynomer na meranie pretečeného množstva zemného plynu. Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o metrológii je podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „používateľ“) povinná používať určené meradlá v prípadoch,
v ktorých je ich používanie ustanovené v § 8 zákona o metrológii. Používateľ určeného meradla pri meraniach súvisiacimi s platbami je povinný vystavovať požiadavku na platbu na základe údajov indikovaných určeným meradlom. Zákon o metrológii však neustanovuje akým spôsobom sa prepočítava údaj indikovaný určeným meradlom na konečnú fakturovanú sumu. Podstatné je, že v rámci výpočtu fakturovanej sumy sa uvádza údaj indikovaný určeným meradlom, v tomto prípade v m3. Spôsob a podmienky prepočtu spotrebovaného objemu plynu v m3 na energiu v kWh ustanovuje  vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového. Pre bližšie informácie o tejto problematike odporúčame obrátiť sa na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Aké informácie mi môže ÚNMS SR poskytnúť o používaní určených meradiel – plynomerov na meranie pretečeného množstva zemného plynu?

Na účely fakturácie spotrebovaného množstva plynu v odbernom mieste sa musí použiť určené meradlo, nakoľko v zmysle § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológií“) ide o meranie súvisiace s platbami, pričom meranie súvisiace s platbami je špecifikované v § 8 ods. 3 zákona o metrológii. Z pohľadu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) je podstatné, aby sa ako základ pre výpočet fakturovanej sumy za spotrebu plynu použili hodnoty indikované plynomerom, ktorý má platné overenie v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o metrológii. Ďalej, aby boli dodržané ustanovenia týkajúce sa používania určeného meradla v § 19 zákona o metrológii. Ak má koncový odberateľ pochybnosti o správnosti nameraných údajov môže podľa § 76 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete alebo prevádzkovateľa prepravnej siete o vykonanie preskúšania určeného meradla.

Overenie plynomeru zabezpečuje v zmysle § 76 ods. 1 zákona o energetike prevádzkovateľ distribučnej siete a nie koncový odberateľ. Postup overovania určených meradiel ustanovuje § 6 - § 8 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Časy platnosti overenia pre plynomery ustanovuje príloha č. 1 k vyhláške, ak pri schválení typu meradla alebo certifikácii meradla nebol určený iný čas platnosti overenia. Upozorňujeme na vyhlášku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 316/2015 Z. z., ktorá ustanovuje odchýlku od tejto zásady. Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní plynomerov uvádza príloha č. 13 k vyhláške. Ak určené meradlo pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú, je možné toto meradlo naďalej používať počas platnosti jeho overenia. Overovanie plynomerov vykonáva Slovenský metrologický ústav, Slovenská legálna metrológia, n. o. alebo autorizovaná osoba, ktorá je úradom autorizovaná na výkon overovania predmetného druhu určených meradiel. Zoznam autorizovaných osôb nájdete TU.

Poznamenávame, že zákon o metrológii neustanovuje spôsob prepočtu hodnôt indikovaných meradlom na konečnú fakturovanú sumu. Pre bližšie informácie o tejto problematike pozri predchádzajúcu otázku.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 5. 2017