English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Osobný úrad

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Do pôsobnosti osobného úradu sú začlenené okrem personálnej práce i činnosti: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana, vypracovávania organizačných noriem úradu, oblasť obrany štátu a hospodársko-mobilizačných príprv, civilnej ochrany v rezorte, agenta utajovaných skutočností, ktoré sú štátnym a služobným tajomstvom a zabezpečovanie ich ochrany.

  • Pravidlá a pkyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ÚNMS SR

Ochrana pred požiarom

Výberové konanie

Služobný predpis č. 3/2009 služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 19. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní a výbere na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta.

Na našej stránke nájdete najnovšiu ponuku voľných pracovných miest. Informácie o ponukách nájdete v časti voľné pracovné pozície.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 28. 11. 2016