English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odbor metrológie

Odbor metrológie vykonáva nasledovné činnosti:

 • navrhuje hlavné smery, koncepciu štátnej politiky v oblasti metrológie a riadi realizáciu programov,
 • spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov v oblasti metrológie,
 • pripravuje a predkladá predsedovi návrhy rozhodnutí o autorizácii a o zrušení autorizácie na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania, vedie register (zoznam) autorizovaných osôb,
 • vydáva rozhodnutia o registrácii podnikateľov a vedie zoznam registrovaných osôb,
 • pripravuje a predkladá predsedovi návrhy rozhodnutí o vyhlásení národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, návrhy rozhodnutí o dočasnom používaní iných ako zákonných meracích jednotiek a návrhy rozhodnutí o výnimkách z používania určených meradiel, národné etalóny;
 • pripravuje návrhy zákonov, nariadení vlády a vyhlášok z oblasti metrológie v spolupráci a v súčinnosti s legislativno-právnym útvarom úradu úradu, spracováva výsledky pripomienkového konania a výsledný materiál určený na schválenie predsedovi úradu,
 • pripravuje na uverejnenie vo Vestníku ÚNMS SR vyhlásenie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, schválené typy meradiel, oznámenia o autorizácii a povolenia o dočasnom používaní iných ako zákonných jednotiek,
 • usmerňuje činnosť v oblasti metrológie, metodicky riadi metrologické organizácie zriadené úradom (SMU, SLM,n.o., SMI); a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb podľa zákona o metrológii,
 • spracováva a vydáva metodické pokyny upravujúce činnosť v oblasti metrológie;
 • predkladá požiadavky na riešenie úloh metrológie v rámci Programu rozvoja ; rozvoj metrológie; vyhlásenie úloh rozvoja metrológie;
 • pripravuje, sleduje a pravidelne vyhodnocuje plnenie kontraktu medzi ÚNMS SR a SMÚ, predovšetkým plnenie úloh uchovávania, zdokonaľovania a rozvoja národných etalónov SR a ďalších úloh vyplývajúcich pre SMÚ zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • navrhuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
 • vytvára podmienky na výkon metrologických činností podľa zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • podieľa sa a spolupracuje na príprave, vypracovaní návrhu a uzatváraní medzinárodných zmlúv a zúčastňuje sa medzinárodných rokovaní v oblasti metrológie, medzinárodné zmluvy a dohody;
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných metrologických organizáciách a koordinuje účasť metrologických organizácií zriadených úradom na plnení týchto úloh metrológie ako aj ďalších úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti metrológie, UNMS SR a SMU kontrakt , medzinárodné metrologické organizácie;
 • sleduje vývoj a riešenie problematiky metrológie v zahraničí a získané poznatky uplatňuje pri riadení rozvoja metrológie, zverejňuje prijaté metrologické usmernenia WELMEC  a OIML;
 • spolupracuje s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, s vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými a notifikovanými osobami, registrovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh metrológie,
 • spolupracuje s legislatívno-právnym útvarom úradu pri vypracovaní stanovísk k rozkladom a odvolaniam podľa zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok)

 
 
Virtuálna predajňa technických noriem
 
D Ô L E Ž I T É   O D K A Z Y