English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Merače tepla a pomerové rozdeľovače tepla

Sú merače tepla určenými meradlami? Aké požiadavky sa na ne vzťahujú?
Pokiaľ ide o merače tepla, ktoré sú umiestnené pred bytom, ak je to technicky realizovateľné, tak tie sú určenými meradlami podľa § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sú taktiež uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Merače tepla po uvedení do používania podliehajú následnému overeniu, pričom čas platnosti overenia podľa prílohy č. 1 k vyhláške je 4 roky, ak pri schválení typu meradla alebo certifikácii meradla nebol určený iný čas platnosti overenia. Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní meračov tepla uvádza príloha č. 51 k vyhláške.
Používanie meračov tepla upravuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Podľa § 18 ods. 4 písm. a) tohto zákona koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) tohto zákona je povinný, okrem iného, zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy:
  1. obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel (meračov tepla),
  2. obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla, ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel (meračov tepla) podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne,

a využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa podľa § 18 ods. 4 písm. c) tohto zákona.

Sú pomerové merače tepla určeným meradlom?

Pomerové rozdeľovače tepla používané v bytoch sú zariadenia, ktoré nemerajú žiadnu fyzikálnu veličinu, ani neudávajú množstvo tepla vyjadrené v zákonných meracích jednotkách a slúžia iba na poskytnutie podkladov na výpočet podielu z celkovej spotreby tepla v zúčtovacej jednotke. Nie sú to teda určené meradlá v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie sú uvedené ani v zozname určených meradiel v prílohe č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Nepodliehajú teda schváleniu typu, ani overeniu. Používanie pomerových rozdeľovačov tepla upravuje zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Aké požiadavky sa týkajú pomerových rozdeľovačov tepla?

Pomerových rozdeľovačov tepla sa týkajú dve európske normy, ktoré boli zavedené aj do sústavy slovenských technických noriem ako STN EN 834: 2014 pre elektricky napájané rozdeľovače a STN EN 835: 1998 pre rozdeľovače tepla bez elektrického napájania. Normy obsahujú technické požiadavky a metódy skúšania rozdeľovačov. Poznamenávame, že slovenské technické normy sú nezáväzné, ak nie je vo všeobecne záväznom právnom predpise uvedené inak.
 
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 8. 2017