English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Elektromery

Aké informácie mi môže ÚNMS SR poskytnúť o používaní určených meradiel – elektromerov na meranie spotreby elektrickej energie?

Na účely fakturácie spotrebovaného množstva elektrickej energie v odbernom mieste sa musí použiť určené meradlo, nakoľko v zmysle § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológií“) ide o meranie súvisiace s platbami, pričom meranie súvisiace s platbami je špecifikované v § 8 ods. 3 zákona o metrológii. Z pohľadu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) je podstatné, aby sa ako základ pre výpočet fakturovanej sumy za spotrebu elektrickej energie použili hodnoty indikované elektromerom, ktorý má platné overenie v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o metrológii. Ďalej, aby boli dodržané ustanovenia týkajúce sa používania určeného meradla v § 19 zákona o metrológii. Ak má koncový odberateľ pochybnosti o správnosti nameraných údajov môže podľa § 40 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie preskúšania určeného meradla.

Overenie elektromeru zabezpečuje v zmysle § 40 ods. 1 zákona o energetike prevádzkovateľ distribučnej sústavy a nie koncový odberateľ. Postup overovania určených meradiel ustanovuje § 6 - § 8 vyhlášky úradu č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Časy platnosti overenia pre elektromery ustanovuje príloha č. 1 k vyhláške, ak pri schválení typu meradla alebo certifikácii meradla nebol určený iný čas platnosti overenia. Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní elektromerov uvádza príloha č. 14 k vyhláške. Ak určené meradlo pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú, je možné toto meradlo naďalej používať počas platnosti jeho overenia. Overovanie elektromerov vykonáva Slovenský metrologický ústav, Slovenská legálna metrológia, n. o. alebo autorizovaná osoba, ktorá je úradom autorizovaná na výkon overovania predmetného druhu určených meradiel. Zoznam autorizovaných osôb nájdete TU.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 23. 5. 2017