English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

11. ročník súťaže "Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality"

Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ing. Pavol Pavlis vyhlasuje v poradí už jedenásty ročník publicistickej súťaž, ktorá má názov „Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality“.
 


Čo je poslaním a cieľom súťaže?

Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie.

Cieľom súťaže je upozorniť a oceniť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, ktorí sa vo svojich príspevkoch a prácach venujú téme kvality a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.


Súťažné kategórie


Do súťaže sa za kategórie A) a B) zaraďujú publicistické a odborné príspevky uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video, printovej alebo elektronickej forme, v období od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018, ktoré sa zaoberajú problematikou kvality a manažérstva kvality. Uvedené príspevky sú výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy na základe stanovených kľúčových slov alebo môžu byť prihlásené autorom, redakciou, resp. vydavateľstvom. V kategórii C), D) a E) sa do súťaže zaraďujú príspevky na základe vyplnenej prihlášky.
O výsledkoch súťaže budú autori víťazných príspevkov oboznámení prostredníctvom úradu. Slávnostné udeľovanie ocenení sa bude konať v novembri 2018 pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2018. Výsledky súťaže budú uverejnené aj na webovej stránke úradu.

Bližšie informácie o podmienkach zaradenia do súťaže a o kritériách hodnotenia nájdete v štatúte a pravidlách súťaže.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte odbor kvality a projektového riadenia e-mailom na kvalita@normoff.gov.sk, prípadne telefonicky na č. 02/57 485 315.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 5. 2018